Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

Täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

  1. Üldkorraldus

1.1 Ettevõtlik Mõte koolituskeskus (Ettevõtlik Mõte OÜ) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.2 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel.

1.3 Koolituste maht on erinev, alates kahest tunnist. Paljud koolitused vältavad paar kuud. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.4 Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

1.5 Õppida saab valdavalt grupikoolitustel ja individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Osa kursuseid toimub veebikeskkonnas e-õppena.

1.6 Õppetöö toimub eesti keeles.

1.7 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga registreerumisteatel, et on tutvunud Ettevõtlik Mõte koolituskeskuse (Ettevõtlik Mõte OÜ) õppekorralduse alustega.

2. Koolitustele registreerumine, vastuvõtt ja tasumine

2.1 Enamiku koolituste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud koolituse kirjelduses.

2.2 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.ettevotlik.ee), meilitsi ja/või telefoni teel. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.3 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Ettevõtlik Mõte koolituskeskuse (Ettevõtlik Mõte OÜ) poolt õppegruppi arvatud ning, kes on tasunud õppetasu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

2.4 Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelnev haridus ja oskused). 

2.5 Ettevõtlik Mõte koolituskeskusel (Ettevõtlik Mõte OÜ) on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.6 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu. E-õppes osalemist kinnitatakse veebikeskkonnas programmi dokumenti jooksva täitmisega ning pärast kursuse lõppu koostatud täiendava osavõtulehe kinnitamisega digitaalse allkirjaga.

3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

3.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

3.3 Õpilane arvatakse koolituselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.

4. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Töötukassa koolituskaardiga osalejate arvete tasumine on sätestatud dokumendis: Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtted alates 01.05.2019 https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/koolituskaardi_k oostoo_pohimotted.pdf 4.3 Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise keeles 5 eurot. Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine on tasuta. Hindadele lisandub käibemaks.

4.4 Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame 1 aasta.

4.5 Ettevõtlik Mõte koolituskeskuse (Ettevõtlik Mõte OÜ) koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.

5. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele. 

5.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

5.4 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse konktaktisikule.

5.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses. 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Ettevõtlik Mõte koolituskeskuse (Ettevõtlik Mõte OÜ) kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.